O nas

 

 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW  

 POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE  

 POWIAT LEGNICKI  

Szanowni Państwo!
Mijająca kadencja obejmująca lata 2006-2010 była dla naszego powiatu wyjątkowo pomyślna. Powiat Legnicki coraz lepiej realizuje bieżące zadania, prowadzi szereg znaczących inwestycji. W ciągu dwunastu lat istnienia powiatu na inwestycje wydatkowano 51 mln zł, w tym 31 mln w ostatniej kadencji, co stawia nas w czołówce wśród samorządów w Polsce w tym zakresie..  

A jak to wygląda w szczegółach?  

Utrzymanie dróg powiatowych:  

 • coroczne remonty cząstkowe na 350 km dróg powiatowych,
 • przebudowy chodników w Miłkowicach, Pątnowie Legnickim, Krotoszycach, Kłębanowicach, Prochowicach, Chojnowie i Grzybianach (we współpracy z gminami)
 • remont ul Legnickiej i Kolejowej w Chojnowie, (we współpracy z miastem Chojnów)
 • przebudowa drogi Prochowice – Jawor
 • doposażenie Zarządu Dróg Powiatowych w nowy sprzęt specjalistyczny rozszerzający zakres realizowanych zadań i podnoszący jakość ich wykonania (koparkoładowarka, recykler, wycinarka do poboczy i pługi do odśnieżania).

Remonty i modernizacje:  

 • przebudowa sali gimnastycznej i budynku szkolnego w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawy dachów, remonty sanitariatów i pokoi w DPS w Legnickim Polu,
 • remont budynku DPS w Brenniku ( instalacja c.o., wymiana okien, ocieplenie)
 • likwidacja płyt azbestowych i ocieplenie siedziby Starostwa Powiatowego w Legnicy.

Pomoc społeczna:  

 • tworzenie warunków do pełnego rozwoju i funkcjonowania rodziny w ramach polityki prorodzinnej (domy dziecka, rodziny zastępcze, poradnictwo rodzinne, w tym prawne)
 • utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Środowiskowego Domu Samopomocy ( pomoc rodzinom wymagającym wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych),
 • spełnienie przez Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu warunków funkcjonowania i uchronienie placówki od likwidacji (ponad 250 miejsc pracy)
 • realizacja projektu „Wsparcie dla aktywnej integracji grup ryzyka w powiecie” w ramach unijnych funduszy ( przygotowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy i samodzielnego egzystowania w środowisku)

Oświata:  

 • pozyskanie dodatkowych środków z funduszy unijnych w kwocie około 1.700 tys. zł na poprawę warunków nauczania i dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie,
 • modernizacja kierunków nauczania (uruchamianie nowych profili zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy),
 • możliwość poszerzania swojej wiedzy i rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez przyznawanie dodatkowych godzin na zajęcia  dydaktyczne,
 • uruchomienie bezprzewodowej sieci  Internet w budynku przy ul. Poźniaków i jednoczesne udostępnienie jej mieszkańcom Chojnowa (sieć jest dostępna w rejonie Placu Wogezów).

Kultura, sport i dziedzictwo narodowe:  

 • współpraca ze stowarzyszeniami, uczniowskimi klubami sportowymi, gminnymi ośrodkami kultury poprzez wsparcie finansowe i rzeczowe organizacji rozgrywek sportowych, konkursów i imprez na szczeblu gminnym  i  powiatowym
 • pozyskiwanie środków finansowych na zadania związane z opieką nad zabytkami powiatowymi, udzielanie dotacji na prace remontowe i konserwatorskie w kościołach parafialnych,
 • tworzenie sprzyjających warunków funkcjonowania związków kombatanckich (bezpłatny wynajm pomieszczeń, pomoc przy organizacji uroczystości)

Rynek pracy:  

 • pozyskano  94 mln zł na promocję zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2006-2010 (walka z bezrobociem) co pozwoliło na poszerzenie ofert pracy, organizację robót publicznych, prac interwencyjnych, stażów absolwenckich i szkoleń zawodowych
 • uruchomiono Centrum Aktywizacji Zawodowej – wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną zajmującą się głównie pośrednictwem i doradztwem zawodowym oraz bezpośrednią współpracą z pracodawcami i osobami bezrobotnymi.

Informatyzacja:  

 • przygotowano urząd starostwa do e-administracji, wdrożono elektroniczny obieg dokumentów i uruchomiono elektroniczną skrzynkę podawczą.
 • zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla wszystkich jednostek powiatowych (z funduszy marszałka dolnośląskiego)

Warto wiedzieć, że :  

 • Starostwo Powiatowe jako jedyne w Polsce zostało zakwalifikowane do realizacji pilotażowego programu „Zarządzanie ryzykiem”,
 • Powiat Legnicki jako jeden z pierwszych w Polsce zakończył scalania gruntów we wsi Siedliska i Krajów w ramach kompleksowej przebudowy wsi.
 • Powiat Legnicki w roku 2010 został nominowany do nagrody w konkursie Dolnośląski Klucz Sukcesu w kategorii ”Powiat najlepiej realizujący zadania publiczne”

Co dalej?  

POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE zamierza kontynuować działania na rzecz dalszego rozwoju powiatu legnickiego. Jeśli wybierzecie Państwo naszych kandydatów, zdecydujecie w ten sposób o :  

 • kontynuowaniu modernizacji dróg powiatowych. Mamy świadomość jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Umiemy budować porozumienia między samorządami, wiemy, gdzie skutecznie zabiegać o środki finansowe,
 • unowocześnianiu szkoły poprzez stałe dostosowywanie oferty nauczania do potrzeb rynku pracy,
 • pomocy społecznej kierowanej mądrze, wspierającej najbardziej potrzebujących, pochylającej się nad każdym ludzkim losem,
 • urzędzie przyjaznym mieszkańcom, czyli takim, gdzie sprawy załatwia się szybko, coraz częściej – dzięki e-administracji – bez wychodzenia z domu,
 • życzliwej współpracy pomiędzy powiatem i gminami w poszukiwaniu porozumienia i budowaniu wspólnego dobra w myśl zasady, iż wszystkie gminy powiatu legnickiego zasługują na szybszy rozwój.

Mamy świadomość, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Umiemy budować porozumienie między samorządami, wiemy gdzie skutecznie zabiegać o środki finansowe.

Szanowni Państwo!

21 listopada w Polsce po raz kolejny odbędą się wy­bory samorządowe. Idąc do urn zdecydujecie, kto na szczeblu powiatu będzie najlepiej realizował potrze­by Waszej rodziny, miejscowości czy gminy. POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE  powstało wraz z odrodzonym samorządem powiatowym i sku­pia ludzi, którzy swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami chcą i służą współobywatelom. Za­miast partyjniactwa zaproponowaliśmy fachowość, a Państwo [...]